• Statiegeld op PET flesjes en blikjes (statiegeldalliantie).
 • Bij onderhoud openbaar groen zoveel mogelijk inzetten op ecologisch bermbeheer ter versterking van bijen- en vlinderstand.
 • Duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen.
 • Regierol voor college bij problematiek woningverzakkingen in relatie tot het grondwaterpeil.
 • Gelijkstelling leges sloop monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • Toekennen van een bonus aan BOA’s vanwege extra inzet handhaving corona-maatregelen.
 • Invoeren van gescheiden afvalinzameling op scholen.
 • Deelname aan NK Tegelwippen door gemeente Zevenaar.
 • Introduceerde en bleef aandacht vragen om de titel Fairtrade Gemeente te behalen.
 • Invoering van de JA-JA sticker waardoor geen sticker op de brievenbus nodig is om geen reclamefolders meer te ontvangen.
 • Afschaffen leges plaatsen marktkraam voor goede doelen en instellingen van sociaal belang (zoals verenigingen en sportclubs).
 • Invoeren Teletolk voorziening op de gemeentelijke website zodat inwoners met een gehoor- of spraakbeperking zelfstandig kunnen communiceren met de gemeente.
 • Een regenboogzebrapad