Het eerste jaar van deze raadsperiode zit er op. Een jaar waar we als kleine fractie met 1 raadslid toch het nodige bereikt hebben.

Drie van onze moties zijn aangenomen:

  • statiegeldalliantie
  • duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen (unaniem)
  • regie gemeente bij problematiek woningverzakkingen (unamniem)

Verder zijn ook onze beide twee amendementen aanvaard:

  • ecologisch bermbeheer bij openbaar groen
  • gelijkstelling leges voor sloop monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

In het bijgevoegde bestand kun je lezen waar we verder al dan niet succesvol in waren.

We zien uit naar een mooi, nieuw en nog groener en duurzamer 2019.