GroenLinks heeft een zienswijze bij het Waterschap Rijn en IJssel ingediend om uitstel te bepleiten voor het onttrekken van grondwater voor het verleggen van twee rioolpersleidingen en één drinkwatertransportleiding.

Dit vinden wij nu niet verantwoord omdat in Zevenaar als gevolg van de extreem droge zomer van 2018 en de daardoor versterkt gedaalde grondwaterstand substantiële scheuren ontstaan zijn in meer dan 200 woningen. Wij verwachten dat de geplande grondwateronttrekking verdere zettingsverschillen en verzakkingen van woningen gevolg heeft.  Wij dringen aan op een nulmeting en een continue monitoring van deze woningen en het grondwaterpeil onder deze woningen, zodat een causaal verband tussen eventuele zettingen en de onttrekking van het grondwater door deze werkzaamheden onomstotelijk kan worden aangetoond of ontkracht.